Semalt: GA-dan ugrukdyryjy spamy nädip pozmaly

Maglumat analizleri web analitik hasaplarynda we hasabatlarynda elmydama bar. Mundan başga-da, soňky ýyllarda maglumatlar spamy hakyky meselä öwrüldi. Maglumatlaryň spamy, bu kontekstde Google Analytics hasabatlaryny gereksiz baglanyşyklar we mazmun bilen hapalaýan aldawçylary we spamlary aňladýar. Spam ugratmagyň esasy maksady, mahabat täsirleri üçin web sahypalaryna girmek ýa-da zyýanly programma üpjünçiligini pidanyň sahypasyna geçirmek. E-poçta spamy ýaly, salgylanmalar wagt ýitirýär we bizar edýär. Şeýle-de bolsa, e-poçta spamyndan tapawutlylykda bu aladalar görünmeýär. Bu ugrukdyryjy spamyň GA hasabatlaryna ýerleşdirilendigini aňladýar. Maglumatlaryň ýoýulýan täsirleri ugrukdyryjy spamyň netijesinde ünsden düşýär.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Frank Abagnale bu ýerde amaly meseleleriň birini düşündirýär.

Maglumat spamynyň täsirlerini ýoýmak

Iň göze görnüp duran täsirleriň biri, traffigiň köpelmegi - sahypa görnüşleri, sessiýalar we myhmanlar. Şeýle-de bolsa, täsir diňe traffik belgilerinden has möhümdir. Mysal üçin, spam saparlary ýokary dykyzlyk tizligine, öwrülmezlige we az gatnaşyga sebäp bolýar. "Üstünlik ölçeglerini" aşak seredýärler. Aýrylyşma her gezek öndürijilik göterimi ýa-da gatnaşygy göz öňünde tutulanda gereksiz zatlary öz içine alýar.

Haçan-da "ugrukdyryjy traffik" göz öňünde tutulanda, mesele möhümdir, sebäbi esasy täsir şahamçalary, hyzmatdaşlygy gurmakdan we sosial media ara alyp maslahatlaşmalarynda baglanyşyk ýerleşdirmekden alynýan (syýahatçylaryň traffigi) arkaly ýüze çykýar. Salgylaryň gymmatly traffik bolup biljekdigini aňladýar. Şeýle-de bolsa, spam diňe ugradylýanlara edilýän inflýasiýa täsiriniň 50 göteriminden gowragyny düzýär. Bu, internet satyjysy tarapyndan ugrukdyryş işine baha berýär.

Salgy spamyny aýyrmak üçin möhüm süzgüçler

Iberilýän spamy aýyrmak üçin iki görnüşli süzgüç ulanylyp bilner. Ilki bilen, öz domen adyňyzy GA-a maglumatlary sürmäge mümkinçilik berýän Hostname Filter. Ikinjiden, spam ugrukdyryjylary ýok edýän ugrukdyryjy çeşme süzgüji. Bu iki Görkeziş süzgüji, ugrukdyryjy spamy doly aýyrmak üçin GA maglumatlaryna ulanylyp bilner. Bu süzgüç gazanmak üçin GA-da administrator hukuklary hökmanydyr.

Host adynyň süzgüji

GA-a diňe eýesiniň web sahypasyndan gelip çykýan maglumatlary getirmegi aýdýan gönümel süzgüç hökmünde kabul edilýär. Üçünji taraplaryň hasabatlary aýrylýar. Bu süzgüç ulanylanda, internet marketologlary "googleusercontent" -den habarly bolmalydyrlar. Sahypanyň mazmunynda ýa-da web sahypasynda “Google Translate” diýlip atlandyrylýan bu gözleg motorynyň guralyny ulananlarynda, Google tarapyndan ulanylýan host ady. Şeýlelik bilen, host ady süzgüçiniň içinde "googleusercontent" -iň ulanylmagy, mazmunynyň GA hasabatlarynda görkezilmegine mümkinçilik berýär.

Salgy çeşmesi süzgüji

Hapalaýan salgylanmalaryň köpüsini ýok edýär. Mundan başga-da, salgy çeşmesi süzgüji köp sanly saýt üçin ajaýyp işleýär. Şeýle-de bolsa, bu kesgitli sanaw däl, sebäbi dürli guramalaryň web sahypalaryna girýän aýratyn spamerleri bar. Şonuň üçin sahypa eýelerine bu süzgüçi ulanmak we täsirine baha bermek maslahat berilýär. Bu süzgüçi ulanmazdan ozal möhüm bir pikir, ähli spamerleri ýygnamak we olary hasabat toplumyna bölmekdir (Görmek). Şeýlelik bilen, takyk salgylanma çeşmelerine gözegçilik edilip bilner, şonuň üçin islendik ýalan pozitiw dörediler.

Taryhy maglumatlar

Filtrlerde spamy ýok etmek üçin konfigurasiýalar bar. Ulanyjylar Google Analytics-iň içinde taryhy taýdan ýygnan spamy aýyrmak isläp bilerler. Süzgüçleriň kömegi bilen bu hemişelik gazanyp bolmaz. Munuň ýerine, taryhy ugrukdyryjy spamy aýyrmak üçin hasabatlary görüp, özboluşly bir bölüm ulanylýar.

mass gmail