Semalt, web sahypasy we Darodar botlary üçin düwmeleri nädip blokirlemelidigini görkezýär

Web sahypasynyň eýeleriniň köpüsi, Google Analytics-iň hasabatlarynda görünýän darodar.com we düwmeler- for- web sahypasy domenlerine üns berdiler. Olar ep-esli mukdarda traffik iberýänler hökmünde çykyş edýärler. Sahypa kän bir zyýan bermeýärler, emma web sahypasyna hödürleýän saparlarynyň sany bökmek nyrhlaryna we sahypada sarp edilen wagta täsir edýär. Netijede, Google gözleg algoritmi oňa hil meselesi hökmünde sereder we adamlar saýtda gözleýän zatlaryny tapmazlar. Netijede, web sahypasynyň gözleg reýtingini peseldýärler. Uly guramalar üçin kän bir ýaly bolup görünmese-de, web sahypasy bolan kiçi göwrümli iş üçin bu işi edip ýa-da bozup biler.

Aleksandr Peresunko, müşderi üstünlik Semalt , bu ýerde sowgatlar bu meselesi üstesinden nähili käbir handy ýollar.

Gözlegçileriň ikisi-de kanuny ýaly görünýän sahypa baglanyşýarlar. Darodar, ulanyjylar üçin sahypa derňewini hödürlän ýaly, web sahypasyndaky düwmeler kärhanalara + AddThis ýaly zatlar arkaly URL-lerini paýlaşmaga mümkinçilik berýär. Käbir çeşmeler bu iki sahypanyň düýp niýetini açansoň, kanunylyk meselesi gutarýan ýaly. Darodar web sahypasy üçin düwmelerden has köp zat edip, "botnet" döretdi. Botnet, wirus ýokaşan kompýuterleriň ulgamy bolup, olaryň maksady kompýuter howpsuzlygyna zyýan bermekdir. Bu hakerlere ulgama girmek üçin zerur bolan gowşak goralanlyklary üpjün edýär. Botnete gözegçilik edýän bu ulgamlaryň işine ýolbaşçylyk edýär.

Botnet, analitikada IP Exclusion arkaly gözlegçini üstünlikli blokirlemegi kynlaşdyrýan müňlerçe IP adresi öz içine alýar. Frequygy-ýygydan makalalar botyň içine bir ýa-da birnäçe programma arkaly wirus ýokaşmagyny dowam etdirýändigini görkezýär. “Soundfrost” diýilýän wirusy öz içine alýan meşhur peýdaly ýükleme.

Web sahypasy we darodar düwmelerini blokirlemek üçin robots.txt usulyny ulanmak, beýleki süýrenijiler / örümçiler ýaly bolşy ýaly täsirli bolmaz, sebäbi görkezmeler meýletin ýerine ýetirilişine esaslanýar. Eger eýesi häzirki wagtda “Black Hat” strategiýasyny işledýän bolsa, olaryň işi kesgitlenen görkezmelere laýyk gelmeýär.

Darodar botynyň birnäçe ulanylyşy bar. Olardan biri, saýta traffigi gönükdirip, sahypanyň SEO-ny emeli usulda ýokarlandyrmakdyr. Onuň konfigurasiýasy, süýreniji ýaly görünmeýän görnüşde. Hakyky bir myhmana meňzeýär we gözleg motory ony öz hasabatlaryna goşar, şeýlelik bilen Analitika maglumatlarynyň ýalňyşlygyna sebäp bolar. Bu baglanyşyk spamy diýlip atlandyrylýar, soňky algoritm täzelenmeleri sebäpli has täsirli bolmady.

Wikipediýa, spamyň mahabatlandyrmak isleýän sahypasyna galp salgylanma URL-ni ulanmak bilen gaýta-gaýta haýyşlary öz içine alýan spamdexing görnüşi hökmünde kesgitleýär. Soňra saýtlar bilkastlaýyn spameriň saýty bilen baglanyşýarlar, olar üçin traffik hökmünde ýazylýar. Spamer üçin peýdaly, sebäbi mugt baglanyşyklar gözleg reýtinglerini düzmäge kömek edýär.

Botnetleriň hyzmat edýän beýleki rollary, hyzmatdan ýüz öwürmek, basmak galplygy, spamdexing, ogurlyk ýa-da şahsy we maliýe maglumatlary, spam üçin SMTP poçta habarlary we bitcoin gazmakdyr. Bu tapyndylara esaslanyp, web sahypasynda şeýle traffigiň bolmagy islenmez.

Web sahypasy üçin düwmeler şuňa meňzeş funksiýalara eýedir, diňe gowşurylyşy başgaça. Web sahypalary üçin amatly paýlaşma guralyny hödürleýär. Eýesi ony guran pursatynda, adamlar öz sahypalaryna girýänleriň web brauzerini ogurlamak üçin ulanyp boljak derwezäni döredýär.

Web sahypasy we Darodar üçin blokirleme düwmeleri

Web sahypasy we darodar üçin düwmeleri blokirlemek, IP-den çykarmak arkaly, traffigiň öňüni almak üçin şowly bolmaz. Munuň sebäbi, ikisinde-de sahypa girýän köp sanly IP adresi bar. Başga bir alternatiwa, bu domenleriň hersiniň .htaccess faýlyny redaktirlemek we ol ýerden traffigi petiklemek. Munuň üçin WordPress sahypasyny düzýän web hostynyň kök katalogyna girmeli. Hoster eýeleriniň köpüsiniň ulanýan Apache ulgamyny ulanmagy unutmaň. Eger .htaccess faýllaryny üýtgetmek tejribesi ýok bolsa, webmasterden oňa kömek bermegini haýyş ediň, sebäbi azajyk ýalňyşlyk tutuş sahypanyň çökmegine sebäp bolup biler.

send email